Reb Sholom Mordechai Rubashkin Visits Toldos Aharon Cheder in Yerushalayim

rubashkin
(JDN)
rubashkin
(JDN)
rubashkin
(JDN)