Dvar Torah on Parshas Vayeitzei – Rabbi Ezra Rodkin, Shlita