Photo Gallery of 10th Siyum Hashas

Harav Elya Shvei, zt”l, Rosh Yeshiva of Philadelphia. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Simchah Bunim Ehrenfeld, zt”l, Mattersdorfer Rav. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Michel Birnbaum, zt”l, Mashgiach of Yeshiva Tiferes Yerushalayim. (Agudas Yisrael Archives)
(L to R) Harav Chaim Epstein, zt”l, Rosh Yeshiva Zichron Melech, ybl”c Harav Yitzchak Feigelstock, shlita, Rosh Yeshiva of Long Beach, Harav Avraham Pam, zt”l, Rosh Yeshiva Torah Vodaas. Rabbi Nosson Scherman speaking.(Agudas Yisrael Archives)
(L to R) Harav Shmuel Yaakov Weinberg, zt”l, Rosh Yeshiva Ner Yisrael, Harav Yisrael Perkowski, zt”l, Rosh Yeshiva Beis Hatalmud. [Left of Rav Weinberg partially blocked Harav Shmuel Kamenetsky, shlita, Rosh Yeshiva of Philadelphia. Right of Rav Perkowski is Harav Avraham Bromberg, shlita,  Rosh Yeshiva of Sha’ar Hatalmud.](Agudas Yisrael Archives)
Chacham Shaul Kassin, zt”l, Chief Rabbi of Syrian Community-Brooklyn. (Agudas Yisrael Archives)
(L to R) Harav Naftuli Halberstam, zt”l, Bobover Rebbe, ybl”c Harav Malkiel Kotler, shlita, Rosh Yeshiva Bais Medrash Govoha, Harav Dovid Feinstein, shlita, Rosh Yeshiva Mesivta Tiferes Yerushalayim, and Harav Reuven Feinstein, shlita, Rosh Yeshiva of Staten Island. (Agudas Yisrael Archives)
Rabbi Moshe Sherer, z”l, Chairman of the Agudath Israel World Organization. (Agudas Yisrael Archives)
Rabbi Chatzkel Besser, z”l. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Mattisyahu Solomon, shlita, Mashgiach Bais Medrash Govoha. (Agudas Yisrael Archives)
(L to R) Harav Dovid Feinstein, shlita, Rosh Yeshiva of Mesivta Tiferes Yerushalayim and Harav Reuven Feinstein, shlita, Rosh Yeshiva of Staten Island. (Agudas Yisrael Archives)
(R to L) Harav Eli Ber Wachtfogel, shlita, rosh Yeshiva Zichron Moshe of South Fallsburg and Harav Avraham Ausband, shlita, Rosh Yeshiva of Telshe Alumni-Riverdale. (Agudas Yisrael Archives)
(R to L) Harav Michel Birnbaum, zt”l, Mashgiach Mesivta Tiferes Yerushalayim, Harav Yehudah Tirnauer, zt”l, Rav of Shomer Shabbos of Boro Park and ybl”c Harav Moshe Wolfson, shlita, Mashgiach of Yeshiva Torah Vodaas and Rav of Emunas Yisrael. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Shmuel Kamenetsky, shlita, Rosh Yeshiva of Philadelphia, Harav Yeruchom Olshin, shlita, Rosh Yeshiva Bais Medrash Govoha. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Avraham Nissen Neiman, shlita, Dayan Visnitz-Monsey, Harav Yitzchak Yaakov Sekula,shlita, Rosh Yeshiva Torah Vodaas. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Yosef Frankel, shlita, Rosh Yeshiva Vyelipol. (Agudas Yisrael Archives)
(Agudas Yisrael Archives)
(Agudas Yisrael Archives)

 

To Read The Full Story

Are you already a subscriber?
Click to log in!