Photo Gallery of 12th Siyum Hashas

Harav Yitzcak Scheiner, shlita, Rosh Yeshiva Kaminetz, Yerushalayim. (Agudas Yisrael Archives)
Novimisker Rebbe, Harav Yaakov Perlow, shlita, (R) and Harav Yitzchak Scheiner, shlita. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Yaakov Hillel, shlita, Rosh Yeshiva Ahavat Shalom, Yerushalayim. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Shmuel Kamenetsky, shlita, Rosh Yeshiva of Philadelphia. (Agudas Yisrael Archives)
Harav Mattisyahu Solomon, shlita, Mashgiach Beis Medrash Govoah (R) and Harav Yaakov Perlow, shlita. (Agudas Yisrael Archives)
(R to L) Harav Aharon Schachter, shlita, Rosh Yeshiva Rabeinu Chaim Berlin, Harav Dovid Feinstein, shlita, Rosh Yeshiva Tiferes Yerushalayim, Harav Meir Stern, shlita, Rosh Yeshiva of Passaic. (Agudas Yisrael Archives)
(Agudas Yisrael Archives)
(Agudas Yisrael Archives)
(Agudas Yisrael Archives)
(Agudas Yisrael Archives)

To Read The Full Story

Are you already a subscriber?
Click to log in!