Ministers Visiting Harav Chaim Kanievsky Before Rosh Hashanah

Rav Chaim Kanievsky
Israeli Finance Minister Moshe Kahlon visits Hagaon Harav Chaim Kanievsky, shlita, at his home in Bnei Brak on Tuesday. (Yaacov Cohen/Flash90)
Rav Chaim Kanievsky
Education Minister Naftali Bennett (seated, 2nd L) visiting Harav Kanievsky on Sunday. Seated at left is MK Rabbi Moshe Gafni. (Yaacov Cohen/Flash90)