Hagaon Harav Shmuel Kaminetzky Shlita in Israel

Hagaon Harav Shmuel Kaminetzky Rosh Yeshiva Philadelphia visiting Hagaon Harav Chaim Kanievsky. (JDN)
Hagaon Harav Shmuel Kaminetzky shlita Rosh Yeshiva Philadelphia visiting Hagaon Harav Chaim Kanievsky shlita. (JDN)
Harav Shmuel Kaminetzky by his grandsons wedding. (JDN)
Harav Shmuel Kaminetzky shlita by his grandsons wedding. (JDN)
Harav Shmuel Kaminetzky by his grandsons wedding with Hagaon Harav Geshon Edelstein. (JDN)
Harav Shmuel Kaminetzky shlita by his grandsons wedding with Hagaon Harav Geshon Edelstein shlita. (JDN)