Dvar Torah on Parashas Va’eira by Harav Shloima Cynamon