Rabbi Akiva Halevi Piotrkowski, Z”l – Harav Yisroel Nachum Horowitz, Z”l