Letter From HaRav Chaim Kanievsky, Shlita, on Coronavirus

rav chaim kanievsky

בס”ד אדר תש”פ
בדבר החשש התדבקות ממחלת הקורונה
על כל אחד להתחזק להזהר מלשון הרע ורכילות, כדא’ בערכין ט”ו
,הוא הבדיל בין איש לאשתו אמרה תורה בדד ישב
ולהתחזק במידת הענווה ולהעביר על מדותיו כמו שכתב הרא”ש בפירוש ב’שלהי הוריות
וכל המתחזק תגן הזכות עליו ועל בני ביתו שלא יחלה אחד מהם
חיים קנייבסקי