Gedolei Yisrael Vote for the Future of the Torah-Observant Community in Israel

Hagaon Harav Chaim Kanievsky, shlita, casts his ballot at a voting station in Bnei Brak, Monday morning. (Shuki Lehrer)
Hagaon Harav Gershon Edelstein, shlita.
The Vizhnitzer Rebbe of Bnei Brak, shlita, voting. Seen at the left is MK Rabbi Yaakov Tessler.
Harav Yitzchak Sheiner, Rosh Yeshivas Kamenitz, votes in Yerushalayim.
Harav Baruch Mordechai Ezrachi, Rosh Yeshivas Ateres Yisrael, votes in Yerushalayim.
Harav Dov Landau, Rosh Yeshivas Slabokda, votes in Bnei Brak. (David Zer)
Harav Moshe Yehudah Schlesinger, Rosh Yeshivas Kol Torah, votes in Yerushalayim, accompanied by MK Rabbi Uri Maklev.
Harav Baruch Dov Povarsky, Rosh Yeshivas Ponevez, votes in Bnei Brak. (AP Photo/Oded Balilty)
The Kossov-Vizhnitz Rebbe votes in Beit Shemesh.