Hoshana Rabbah at Kever Rashbi in Meron

Davening Hoshanos at the kever of the Rashbi in Meron on Sunday, Hoshana Rabbah. (David Cohen/Flash90)
(David Cohen/Flash90)
(David Cohen/Flash90)
(David Cohen/Flash90)
(David Cohen/Flash90)