Simchas Beis Hasho’evah of Harav Berel Leifer, Bais Medrash Tiferes Shalom-Nadvorna of Lakewood