Minchah at the Kosel on Tishah B’Av

tishah b'av
(Kosel Heritage Foundation)
tishah b'av
(Kosel Heritage Foundation)
tishah b'av
(Kosel Heritage Foundation)
tishah b'av
(Kosel Heritage Foundation)
tishah b'av
(Kosel Heritage Foundation)