Perushim Community Holds Shabbos Hischazkus in Meron

The Perushim community held a Shabbos Hischazkus in Meron. A view of the dancing in the courtyard of the Kever of Rashbi on Motzoei Shabbos. (David Cohen/Flash90)
Harav Yehoshua Dovid Torchin (C), Rav of the Perushim community, leads the dancing on Motzoei Shabbos. (David Cohen/Flash90)
(David Cohen/Flash90)
Harav Yehoshua David Torchin leads the dancing. (David Cohen/Flash90)