Hoshanah Rabbah at the Kosel

kosel hoshanah rabbah
At the vasikin minyan at the Kosel, Hoshanah Rabbah morning. (Dov Benovadia)
kosel hoshanah rabbah
(Dov Benovadia)
kosel hoshanah rabbah
(Dov Benovadia)