Tefillos at the Kosel on Tishah B’Av

tishah b'av
(Noam Revkin Fenton/Flash90)
tishah b'av
(Noam Revkin Fenton/Flash90)
(Noam Revkin Fenton/Flash90)
tishah b'av
(Mendy Hechtman/Flash90)
tishah b'av
(Mendy Hechtman/Flash90)
tishah b'av
(Mendy Hechtman/Flash90)