L’shanah Habaah BiYerushalayim

Kosel, Tishah B'Av
At the Kosel Motzei Tishah B’Av. (Yossi G/Hamodia)