Motzoei Shavuos at the Kosel

Tefillos and dancing Motzoei Shavous at the Kosel. (Chadashot24)
(Chadashot24)
(Chadashot24)