Pesichas Hazman in Yeshivah Ketanah Chernobyl-Ashdod

The Charnobly-Ashdod Rebbe, shlita, delivers the pesichah in his yeshivah in Ashdod, at the begining of the Elul zman. (JDN)
The Chernobyl-Ashdod Rebbe, shlita, delivers the pesichah in the Chernobyl yeshivah ketanah in Ashdod, at the beginning of the Elul zman. (JDN)
At the pesichah. (JDN)
At the pesichas hazman. (JDN)