Shiur of Harav Yitzchak Yosef in Ashdod Marks End of Bein Hazmanim

Chief Sefardi Rabbi of Israel, Itzhak Yosef, delivered a lesson in an Ashdod Yeshiva, on August 31, 2016. Photo by Yaakov Cohen/Flash90 *** Local Caption *** äøàùåï ìöéåï äøá éöç÷ éåñó áùéòåø äáå÷ø áàùãåã äáå÷ø äâéò äøàùåï ìöéåï åäøá äøàùé ìéùøàì äøá éöç÷ éåñó ìàùãåã ìîñåø ùéòåø ìáçåøé éùéáä áñéåí áéï äæîðéí åì÷øàú æîï àìåì.
Sephardi Chief Rabbi Harav Yitzchak Yosef delivers a shiur in Ashdod, Wednesday. (Yaakov Cohen/Flash90)

The Sephardi Chief Rabbi, Harav Yitzchak Yosef, shlita, delivered a shiur Wednesday in Yeshivas Bein Hazmanim Chazon Ovadiah in Ashdod, marking the end of bein hazmanim.

Harav Yitzchak Yosef ended the shiur wishing the bachurim much hatzlachah in their learning in the new zman, which begins Rosh Chodesh Elul. “You should devote yourselves only to limud haTorah,” he blessed the bachurim.

Chief Sefardi Rabbi of Israel, Itzhak Yosef, delivered a lesson in an Ashdod Yeshiva, on August 31, 2016. Photo by Yaakov Cohen/Flash90 *** Local Caption *** äøàùåï ìöéåï äøá éöç÷ éåñó áùéòåø äáå÷ø áàùãåã äáå÷ø äâéò äøàùåï ìöéåï åäøá äøàùé ìéùøàì äøá éöç÷ éåñó ìàùãåã ìîñåø ùéòåø ìáçåøé éùéáä áñéåí áéï äæîðéí åì÷øàú æîï àìåì.
The shiur of Harav Yosef in Ashdod. (Yaakov Cohen/Flash90)

 

To Read The Full Story

Are you already a subscriber?
Click to log in!

Hamodia Logo