Sefardi Roshei Yeshiva Recite Birkas Ha’ilanos

Rabbi Moshe Tzedaka, head of the Porat Yosef yeshiva, along with President of the Council of Torah Sages Rabbi Shalom Cohen, seen with ultra orthodox Jews as they attend the yearly "Blessing of the trees", which is recited at the start of the Jewish month of Nissan, when one blesses for the trees and flowers to bloom out, in Giv'on yeshuv, near Jerusalem. April 10, 2016. Photo by Yaakov Cohen/Flash90. *** Local Caption *** áøëú äàéìðåú áø"ç ðéñï ðåäâéí ìáøê áøëú äàéìðåú òì àéìðåú ôåøçéí. öéìîúé äáå÷ø àú ðùéà îåòöú çëîé äúåøä äøá ùìåí ëäï ááøëä åâí àú äøá îùä öã÷ä øàù éùéáú ôåøú éåñó áâàåìä áéøåùìéí. öåìí áéùåá âáòåï ñîåê ìéøåùìéí
Hagaon Harav Shalom Cohen, shlita, Rosh Yeshivah of Yeshivat Porat Yosef and Nasi of the Moetzest Chachmei HaTorah of Shas, at birkas ha’ilanos on Sunday morning in Givon, near  Yerushalayim. (Yaakov Cohen/Flash90)
Rabbi Moshe Tzedaka, head of the Porat Yosef yeshiva, along with President of the Council of Torah Sages Rabbi Shalom Cohen, seen with ultra orthodox Jews as they attend the yearly "Blessing of the trees", which is recited at the start of the Jewish month of Nissan, when one blesses for the trees and flowers to bloom out, in Giv'on yeshuv, near Jerusalem. April 10, 2016. Photo by Yaakov Cohen/Flash90. *** Local Caption *** áøëú äàéìðåú áø"ç ðéñï ðåäâéí ìáøê áøëú äàéìðåú òì àéìðåú ôåøçéí. öéìîúé äáå÷ø àú ðùéà îåòöú çëîé äúåøä äøá ùìåí ëäï ááøëä åâí àú äøá îùä öã÷ä øàù éùéáú ôåøú éåñó áâàåìä áéøåùìéí. öåìí áéùåá âáòåï ñîåê ìéøåùìéí
Hagaon Harav Moshe Tzadkah, shlita, Rosh Yeshivah of  Yeshivat Porat Yosef, at birkas ha’ilanos on Sunday morning in Givon, near Yerushalayim. (Yaakov Cohen/Flash90)