Hagaon Harav Kanievsky, shlita, at Kosel

Hagaon Harav Chaim Kanievsky, shlita, davens at the Kosel Wednesday evening. (JDN)
Hagaon Harav Chaim Kanievsky, shlita, davens at the Kosel Wednesday evening. (JDN)
Hagaon Harav Chaim Kanievsky, shlita, tears kriyah at the Kosel on Wednesday evening. (JDN)
Hagaon Harav Chaim Kanievsky, shlita, tears kriyah at the Kosel on Wednesday evening. (JDN)
Hagaon Harav Chaim Kanievsky, shlita, at the Kosel on Wednesday evening. (JDN)
Hagaon Harav Chaim Kanievsky, shlita, at the Kosel on Wednesday evening. (JDN)